Bendrosios „Rheinzink Polska“ Sp. z o.o. tiekimo ir mokėjimo sąlygos

Bendrosios „Rheinzink Polska“ Sp. z o.o. tiekimo ir mokėjimo sąlygos

 

1.        Bendrosios sąlygos

1.1  „Rheinzink Polska“ Sp. z o.o. (toliau  vadinama – Pardavėju) prekes parduoda vadovaudamasi žemiau aptektomis sąlygomis.

1.2  Kitos sąlygos galioja tik gavus aiškų Pardavėjo patvirtinimą. Kontrahentas atsisako naudoti savo bendrąsias sąlygas.

 

2.        Kainos

2.1  Kainoraštyje pateiktos kainos yra komercinė informacija, kuri yra atnaujinama ne dažniau kaip vieną kartą per savaitę. Kiekvieną kartą Pardavėjas patvirtina prekių kainas ant užsakymo priėmimo patvirtinimo.

2.2  Užsakymui, kurį Pardavėjas laiko specialiu, taikomos kitos kainos nei nurodytos kainoraštyje ir jos yra įtrauktos į atskirą pasiūlymą.

 

3.        Mokėjimo sąlygos

3.1  Kontrahentas yra įpareigojamas pervesti pinigus į Pardavėjo sąskaitą banke pagal išrašytas PVM sąskaitas faktūras per jose nurodytą terminą, nebent buvo sutarta kitaip.

3.2  Banko pervedimo atveju atsiskaitymo diena laikoma diena, kai pinigai patenka i Pardavėjo sąskaitą banke.

3.3  Kontrahentas, laiku neatsiskaitęs už prekes, yra įpareigojamas sumokėti įstatyminiu delspinigius.

 

4.        Tiekimas

4.1  Prekės gali būti tiekiamos tik gavus Kontrahento užsakymą, kuriame turi būti nurodytas prekių kiekis ir rūšis. Be to, Kontrahentas privalo atlikti visus jam priklausančius veiksmus, o Pardavėjas patvirtinti užsakymo gavimą, nurodant bendrąsias pardavimo sąlygas, kainas ir užsakymo įvykdymo terminą. Sutartas tiekimo terminas atidedamas tokiam pačiam laikui, kurį vėlavo Kontrahentas sudarydamas tiekimo vykdymo sąlygas.

4.2  Prekės tiekiamos į Kontrahento nurodytą vietą. Jeigu Kontrahentas pats atsiima prekes, laikoma, kad tiekimo terminas nebuvo praleistas, jeigu Kontrahentas gali disponuoti prekėmis Pardavėjo teritorijoje (Incoterm 2010 Ex Work taisyklės). Jei prekes tiekia Pardavėjas, tai jis atsako iki atgabentų prekių iškrovimo momento. Pardavėjas neatsako už prekes, gabenamas kitokia nei „Rheinzink“ gaminių transporto, sandėliavimo ir apdirbimo instrukcijoje nurodyta transporto priemone.

4.3  Jeigu Pardavėjo arba subtiekėjo atžvilgiu veiktų aplinkybės, kurių jie negali numatyti arba neturi joms įtakos – t.y. stichinė nelaimė, karas, streikas, valdžios arba eksporto apribojimai, visuomenės neramumai arba aplinkybės, kurios tiekimo vykdymą daro neįmanomą arba iš esmės apsunkina, tiekimo terminas atidedamas, kol nepanaikinama kliūtis.

4.4  Negalima pateikti reikalavimų dėl kompensacijos, nebent buvo vėluojama tyčia.

4.5  Transporto metu draudimo sutartis sudaroma tik gavus specialų sutikimą ir už ją moka Kontrahentas.

 

5.        Prekių išdavimas ir priėmimas

5.1  Prekės išduodamos Pardavėjo patvirtintoje ir priimtame užsakyme nurodytoje vietoje. Prekės išduodamos, kai jos paliekamos pakrauti Pardavėjo sandėlio teritorijoje ankstesniame sakinyje nurodytoje sąlyginėje vietoje.

5.2  Prekių atsiėmimo išlaidas apmoka Kontrahentas, nebent Pardavėjas ypatingame komerciniame pasiūlyme arba užsakymo patvirtinime nuspręstų kitaip.

 

6.        Prekių priėmimas ir perdavimas

6.1  Prekės priimamos ir perduodamos šiuo būdu:

-         prekių kiekis – remiantis važtaraščiais,

-         prekių kokybė ir matmenys – remiantis ant pakuočių arba ant pačių medžiagų esančiais kokybės ženklais bei faktiniais prekių matmenimis.

6.2  Jeigu pateiktų prekių kokybė neatitinką 6.1 p. nurodytų reikalavimų, Kontrahentas gali reikalauti iš Pardavėjo pakeisti prekes arba sumažinti jų kainą.

6.3  Esant kiekio trūkumams, Kontrahentas turi teisę reikalauti iš Pardavėjo papildomos partijos arba reikalauti, kad iš mokėtinos sumos būtų atimta neatgabentų prekių suma. Atsiskaitymo ekvivalentai yra svoris ir kiekis, nurodyti Pardavėjo išrašytuose tiekimo dokumentuose ir PVM sąskaitos faktūros. Ši sąlyga netaikoma skardai rulonuose ir lapuose, jeigu svorio skirtumas neviršija 0,5 %.

6.4  Kontrahentas turi patikrinti prekių kokybė ir kiekį gavimo momentu. Pardavėjas pretenzijas dėl prekių negrinės tik tuo atveju, kai Kontrahentas pateiks jas raštu per 10 darbo dienų nuo atgabenimo dienos. Priešingu atveju Kontrahentas praranda teisę gauti žalos atlyginimą.

6.5  Jeigu prekės tiekiamos taikant Incoterms 2010 ex works taisykles, atsitiktinio prekių praradimo ar sugadinimo rizika pereina Kontrahentui po to, kai prekės paliekamos jo dispozicijoje.

6.6  Kontrahentui nepriklauso jokia kita nei aukščiau nurodyta kompensacija, susijusi su prekių trūkumais. Pardavėjas daugiau už nieką neatsako, nebent nuostoliai buvo padaryti tyčia.

 

7        Pakuotės

7.1  Prekės išduodamos ant medinių palečių, plieniniuose krepšiuose arba kartoninėse pakuotėse. Pakartotinio naudojimo pakuotės yra Pardavėjo nuosavybė. Pardavėjas nemokamai atsiima tuščias paletes ir krepšius atlikdamas automobilių teikimo servisą.

 

8.        Nuosavybės teisių apribojimai

8.1    Išduotos prekės išlieka Pardavėjo nuosavybe, kol nebus sumokėta visa jų kaina (tik Pardavėjui priklausanti prekė).

8.2    Jeigu Kontrahentas vėluotų sumokėti, Pardavėjas, išsiuntęs raginimą, turi teisę atsiimti jam priklausančią prekę, o Kontrahentas yra įpareigojamas ją išduoti.

8.3    Kontrahentas privalo atskirai sandėliuoti ir pažymėti Pardavėjui priklausančias prekes. Jeigu Kontrahentas perdirba arba apdoroja Pardavėjui priklausančias prekes, tai nėra jokių pasekmių Pardavėjo atžvilgiu ir neatsiranda jokių su tuo susijusių įsipareigojimų.

8.4    Kontrahentui išduotas įgaliojimas disponuoti Pardavėjui praklausančiomis prekėmis ir jas apdoroti nustoja galioti, jeigu Kontrahentas nesilaiko mokėjimo sąlygų arba žymiai pablogėjus Kontrahento finansinei situacijai, arba pateikus prašymą dėl Kontrahento bankroto paskelbimo, reliatyviai pradėjus spręsti problemas. Šiais atvejais Pardavėjas turi teisę perimti jam priklausančias prekes, nenurodydamas papildomo termino. Kontrahentas privalo nedelsiant pranešti Pardavėjui apie tai, kad tretieji asmenys gali konfiskuoti Pardavėjui priklausančias prekes.

8.5    Kontrahentas perveda Pardavėjui visus tretiesiems asmenims priklausančius reikalavimus, kurie atsirastų perleidžiant nuosavybę arba valdymą, reliatyviai įsipareigojimus perleisti Pardavėjui priklausančių prekių valdymą arba nuosavybę. Visi daiktai, piniginės lėšos, teisės ir kitos materialinės vertybės, kurias Kontrahentas gavo mainais už tik Pardavėjui priklausančias prekes, tampa Pardavėjo nuosavybe, vos tik bus perduotos Kontrahentui.

8.6    8.5 dalies nuostatos atitinkamai taikomos, jeigu Kontrahentas toliau perleistų tretiesiems asmenims paskutiniame šios dalies sakinyje minimų daiktų, piniginių lėšų, teisių ir kitų materialinių vertybių nuosavybę.

 

9.        Įranga ir konsultacijos

9.1    Kontrahentas, pirkdamas prekes, gali naudotis  įranga, esančia Pardavėjo atskirų gamyklinių sandėlių serviso centruose, tik prieš tai turi susitarti su įranga aptarnaujančia firma.

9.2    Kontrahentas gali naudotis įranga už sandėlio teritorijos ribų, tik prieš tai turi susitarti su Pardavėjo techniniu skyriumi.

9.3    Kontrahentas, pirkdamas prekes, taip pat gali naudotis Pardavėjo techninėmis konsultacijomis.

 

10.    Baigiamosios nuostatos

10.1           Šių bendrųjų tiekimo ir mokėjimo sąlygų nuostatos pradeda galioti, kai Kontrahentas pateiks pirmąjį užsakymą.

10.2           Šioje sutartyje nenumatytais atvejais taikomos atitinkamos Civilinio kodekso ir 2002 m. liepos 27 d. įstatymo dėl ypatingų vartotojiškos prekybos sąlygų nuostatos. Su „Bendrosiomis tiekimo ir mokėjimo sąlygų“ nuostatomis susiję ginčai sprendžiami kompetentingame Pardavėjo buveinės vietos teisme.

RHEINZINK worldwide

Kontaktinis telefono numeris:
Sales: +48 22 789 91 80
Technical: +370 (5) 249 03 69